Saltar apartados

Gestió econòmica

PRESSUPOST IUIT

EXERCICI 2021

Quantitat assignada al IUIT : 21.936,30 €

 • Tesis doctorals UA per PDI de l'institul 
 • Sexennis vius assolits per PDI de plantilla de l'Institut 
 • Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses 
 • Fons captats per formació contínua
CONCEPTE ASIGNACIÓN  
Tesis 1.135,42 €
Sexenis 8.586.858 €
Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes d'empesa 3.241,69 €
Fons captats per formació contínua 4.899.84 €
SUBTOTAL  17.863,80 €
Secretaria 3.241,50 €
Immobilitzat

   831,00 €

SUBTOTAL 

4.072.50 €

ASSIGNACIÓ Al IUIT PER Al 2020 21.936.30 €

  

EXERCICI 2020

Quantitat assignada al IUIT : 21.164,24 €

 • Tesis doctorals UA per PDI de l'institul 
 • Sexennis vius assolits per PDI de plantilla de l'Institut 
 • Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses 
 • Fons captats per formació contínua
CONCEPTE ASIGNACIÓN  
Tesis 1.360,84 €
Sexennis 7.763,18 €
Fons externs captacdos en convocatòries competitives o contractes d'emrpesa 3.171,97 €
Fons captats per formació contínua 4.795,75 €
SUBTOTAL  17.091,75 €
Secretaria 3.241,50 €
Immobilitzat

831,00 €

SUBTOTAL 

831,00 €

ASSIGNACIÓ Al IUIT PER Al 2020 21.164,24

  

Consulta de saldos d'investigadors IUIT

Per a conèixer el seu saldo disponible envie un correu electrònic a i.castillo@ua.es i li facilitarem la quantitat disponible com més prompte millor.

 

 

   

Exercici 2019

 

CONCEPTE ASSIGNACIÓ
Tesi 1.252,91 €
Sexennis 6.958,51 €
Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses (mitjana tres últims anys) 2.341,65 €
Fons captats per formació contínua (mitjana tres últims anys) 4.459,89 €
SUBTOTAL 15.012,96 €
Secretaria 4.072,50 €
SUBTOTAL 4.072.50 €
ASSIGNACIÓ Al IUIT PER A l'EXERCICI 2019
19.085,46 €

 

 • Pressupostos públics 2019
 • El control dels comptes bancaris centralitzats correspon al Servei de Comptabilitat i Pressupost; el control dels comptes bancaris assignats a l'Institut correspon al Servei de Gestió Econòmica, d'acord amb la normativa corresponent.

Els membres del IUIT podran destinar la seua partida pressupostària del Capítol 2 a qualsevol despesa vinculada al seu treball, excepte:

Exercici 2018

Quantitat assignada al IUIT : 20.445,24 €

 • Tesis doctorals UA per PDI de l'institulo en els últims 6 cursos (2011-2012 al 2016-2017)
 • Sexennis vius aconseguits per PDI de plantilla de l'Institut en els últims 6 anys (en els anys 2012 al 2017, no els que té cada professor)
 • Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses (mitjana tres últims anys: 2014 al 2016)
 • Fons captats per formació contínua (mitjana tres últims anys)

 

CONCEPTE ASSIGNACIÓ
Tesis 1.311,75 €
Sexennis 8.405,60 €
Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses (mitjana tres últims anys) 1.669,09 €
Fons captats per formació contínua (mitjana tres últims anys) 4.533,80 €
SUBTOTAL 15.920,24 €
Estructural 4.525,00 €C
TOTAL 20.445,24 €

 

 

DADES FISCALS DE L'INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERQUES TURÍSTIQUES

UNIVERSITAT D'ALACANT

Institut Universitari de Recerques Turístiques

Ctra. SANT VICENT DEL RASPEIG S/N

I-03690 SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

 

CIF: Q-0332001-G (factures empreses espanyoles)

VAT: ESQ-0332001G (factures empreses estrangeres)

Codis DIR 3 de l'Institut Universitari de Recerques Turístiques

Cód. OC O00100114
Cód. OG O00100096
Cód. UT O00100096

 

NORMATIVA I IMPRESOS

Material inventariable

Segons la normativa que acompanya el pressupost de l'any 2019, la quantia límit per a inventariar el material informàtic no fungible, passa de 60 € a 100 €, IVA inclòs.

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'EMPARA DE L'ARTICLE 83


- LEGISLACIÓ

Article 68.1 de la Llei Orgànica d'Universitats

 1. El professorat de les Universitats exercirà les seues funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial. La dedicació serà, en tot cas, compatible amb la realització de treballs científics, tècnics o artístics, de conformitat amb el que s'estabñeox en l'article 83, d'acord amb les normes bàsiques que establisca el Govern, previ informe de Consell de Coordinació Universitària.

Art. 83 de la Llei Orgànica d'Universitats

Col·laboració amb altres entitats o persones físiques

 1. Els grups de recerca reconeguts per la Universitat, els Departaments i els Instituts Universitaris de Recerca, i el seu professorat a través dels mateixos grups, departamentes, instituts o del organs, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la Universitat dedicats a la canalització de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la recerca, podran celebrar contractes amb persones, Universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.
 2. Els Estatuts, en el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, establiran els procediments d'autorització dels treballs i de celebració dels contractes previstos en l'apartat anterior, així com els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que amb ells s'obtinguen".

TÍTOL III. De les activitats de la Universitat. Capítol II

De la recerca i de la transferència i difusió del coneixement.

Article 129. Col·laboració amb altres entitats o persones físiques

 1. Els grups de recerca reconeguts per la Universitat, els departaments i els instituts universitaris de recerca, i el seu professorat a través dels mateixos o dels òrgans, centres o estructures dedicades a la canalització de les iniciatives investigadores i a la transferència dels resultats de la recerca, podran celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, a l'empara del que es disposa en l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.
 2. En el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, el Consell de Govern regularà el procediment d'autorització dels treballs i de celebració dels contractes previstos en l'apartat anterior, així com la destinació dels béns i recursos que amb ells s'obtinguen. En tot cas, s'establiran quantitats per detraure en favor de la Universitat i dels departaments o instituts universitaris de recerca, tenint en consideració l'import del contracte destinat a material inventariable.
 3. El Consell de Govern aprovarà una normativa que assegure la confidencialitat i el compliment dels compromisos adquirits, així com les responsabilitats per l`incompliment d'aquests compromisos.
 4. Queden exclosos del que es disposa en el present article els contractes que puga formalitzar el personal docent i investigador per a la publicació dels seus treballs o estudis.
 5. En el desenvolupament d'activitats alienes a la seua condició de personal docent i investigador, aquests no podran comprometre a la Universitat ni utilitzar els seus mitjans.

Sol·licitud i desenvolupament

Indicacions per al tràmit del procediment simplificat de tramitació de prestacions de servei a l'empara de l'Art. 83.

 • Contractes per import igual o inferior a 12.000 i durada màxima d'1 any, no necessiten aprovació del Consell d'Institut; solament es necessitarà el full per encàrrec. Tots els contractes per import superior a 12.000 i durada igual o superior a 1 any, necessitaran la formalització del corresponent contracte.
 • Modalitat simplificada
  • S'aprovarà per la Comissió delegada del Consell de Govern.
  • El/la investigador/a responsable haurà d'emplenar el fulla per encàrrec i ser signada per l'empresa. El document ORIGINAL s'ha d'enviar a la Universitat perquè siga incorporat a l'expedient de tramitació.
  • Haurà de tenir l'autorització del Director de l'Institut.
  • En aquells casos en què l'empresa col·labora amb la Universitat per primera vegada, l'empresa emplenarà la Full d'Alta de Tercers, i pot enviar-la a la Universitat per correu electrònic en format digital prèviament escanejat. A més haurà de fer-nos arribar la targeta acreditativa de del núm.d'Identificació Fiscal.
  • El IUIT emplenarà l'Expedient d'aprovació de Prestacions de Serveis pel Procediment Simplificat.
  • IMPRESOS
 • La gestió dels procediments de tramitació entre investigadors i empreses serà realitzada per l'OTRI (Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia)

Telèfon: 965 90 34 89

Correu electrònic: otri@ua.es

 • L'Institut s'encarregarà de facturació a l'entitat i dels pagaments vinculats a aqueixa activitat.
  • Per a la Nota de lliurament/recepció es recomana que siga usada per a deixar constància fefaent del lliurament d'informes, entregables, etc. a l'Empresa/Entitat Contratant.Ès una indicació per a poder justificar el lliurament efectiu per part de la Universitat d'Alacant dels informes o qualsevol altre tipus de document establit en els Contractes/Encàrrecs subscrits.

   En cas d'existir qualsevol reclamació amistosa o legal per impagaments o incompliments del Contracte per qualsevol de les parts, aquests documents seran requerits per a dur a terme les corresponents gestions.

  • Es recomana que cada vegada que l'IP o el dep/Institut/Centre lliure a l'Empresa/Entitat Contractant algun document relatiu a qualsevol contracte (informes, entregables, etc.) es gestione la signatura d'una nota de lliurament/recepció per a deixar constància, en l'expedient intern de la vostra secretaria, del lliurament del corresponent contracte/encàrrec, que sen'arxive una còpia amb signatura original.
  • Aquest model també es podria utilitzar per a l'enviament de les factures en cas que aquestes no es remeten per correu certificat amb justificant de recepció des del dep/Institut/Centre.

 • Una vegada finalitzat el procés, el director pot sol·licitar la liquidació i el tancament de l'aplicació pressupostària. Per a açò:
  • El saldo disponible és 0.
  • No hi ha bestreta pendent.
  • Totes les propostes de despesa estan pagades.
  • Totes les nòmines i quotes patronals estan liquidades. No queda pendent cap càrrec pels mateixos conceptes.
  • No va a rebre més ingressos ni hi ha despeses pendents de tramitar.
  • No hi ha en tràmit cap addenda de contracte.
 • Tràmits i impresos (Gestió Econòmica de la Recerca)

Factura electrònica

Comunicació d'ingressos

Comptabilitat


Servei de Gestió de la Recerca i Transferència de Tecnologia

GESTIÓ ECONÒMICA DE LA INVESTIGACIÓ

 

 

 

 

IUIT· Institut Universitari d'Investigacions Turístiques


·Universitat d'Alacant
·Edifici Instituts Universitaris
·Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
·03690 - Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel: 965 90 95 51

Fax: 965 90 95 52

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464