Saltar apartados

Gestió econòmica

PRESSUPOST IUIT

Exercici 2019

 

CONCEPTE ASSIGNACIÓ
Tesi 1.252,91 €
Sexennis 6.958,51 €
Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses (mitjana tres últims anys) 2.341,65 €
Fons captats per formació contínua (mitjana tres últims anys) 4.459,89 €
SUBTOTAL 15.012,96 €
Secretaria 4.072,50 €
SUBTOTAL 4.072.50 €
ASSIGNACIÓ Al IUIT PER A l'EXERCICI 2019
19.085,46 €

 

 • Pressupostos públics 2019
 • El control dels comptes bancaris centralitzats correspon al Servei de Comptabilitat i Pressupost; el control dels comptes bancaris assignats a l'Institut correspon al Servei de Gestió Econòmica, d'acord amb la normativa corresponent.

Els membres del IUIT podran destinar la seua partida pressupostària del Capítol 2 a qualsevol despesa vinculada al seu treball, excepte:

 • Material inventariable: - Patrimoni i inventari en la UA (preguntes freqüents)
 • Llibres
 • Pagaments a personal propi (són aquells que com el seu nom indica perceben persones vinculades a la Universitat (ja siguen funcionaris o contractats).
 • Qualsevol despesa vinculada a un contracte efectiu o negociació d'un contracte.

Exercici 2018

Quantitat assignada al IUIT : 20.445,24 €

 • Tesis doctorals UA per PDI de l'institulo en els últims 6 cursos (2011-2012 al 2016-2017)
 • Sexennis vius aconseguits per PDI de plantilla de l'Institut en els últims 6 anys (en els anys 2012 al 2017, no els que té cada professor)
 • Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses (mitjana tres últims anys: 2014 al 2016)
 • Fons captats per formació contínua (mitjana tres últims anys)

 

CONCEPTE ASSIGNACIÓ
Tesi 1.311,75 €
Sexennis 8.405,60 €
Fons externs captats en convocatòries competitives o contractes amb empreses (mitjana tres últims anys) 1.669,09 €
Fons captats per formació contínua (mitjana tres últims anys) 4.533,80 €
SUBTOTAL 15.920,24 €
Estructural 4.525,00 €C
TOTAL 20.445,24 €
 • Les tesis de l'últim curs i els sexennis, es reparteixen en funció del percentatge de dedicació a l'activitat investigadora dels professorat
 • L'a dalt indicat està publicat en els pressupostos públics de 2018.
 • Els membres del IUIT podran destinar la seua partida pressupostària del Capítol 2 a qualsevol despesa vinculada al seu treball, excepte:
  • Material inventariable: - Patrimoni i inventari en la UA (preguntes freqüents)
  • Llibres
  • Pagaments a personal propi (són aquells que com el seu nom indica perceben persones vinculades a la Universitat (ja siguen funcionaris o contractats).
  • Qualsevol despesa vinculada a un contracte efectiu o negociació d'un contracte.
 • Llei General Pressupostària - Última modificació: 17 d'octubre de 2018.

Consulta de saldos d'investigadors IUIT

Per a conèixer el seu saldo disponible envie un correu electrònic a maria.fernandez@ua.es i li facilitarem la quantitat disponible com més prompte millor.

Els membres del IUIT podran destinar la seua partida pressupostària del Capítol 2 a qualsevol despesa vinculada al seu treball, excepte:

 • Material inventariable
 • Llibres
 • Pagaments a personal propi (són aquells que com el seu nom indica perceben persones vinculades a la Universitat (ja siguen funcionaris o contractats).
 • Qualsevol despesa vinculada a un contracte efectiu o negociació d'un contracte.

 

DADES FISCALS DE L'INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERQUES TURÍSTIQUES

UNIVERSITAT D'ALACANT

Institut Universitari de Recerques Turístiques

Ctra. SANT VICENT DEL RASPEIG S/N

I-03690 SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

 

CIF: Q-0332001-G (factures empreses espanyoles)

VAT: ESQ-0332001G (factures empreses estrangeres)

Codis DIR 3 de l'Institut Universitari de Recerques Turístiques

Cód. OC O00100114
Cód. OG O00100096
Cód. UT O00100096
CenGas 041600
Orgànica 4160

 

NORMATIVA I IMPRESOS

Material inventariable

Segons la normativa que acompanya al pressupost de l'any 2019, la quantia límit per a inventariar al material informàtic no fungible, pansa de 60 € a 100 €, IVA inclòs.

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'EMPAR DE L'ARTICLE 83


- LEGISLACIÓ

Articule 68.1 de la Llei Orgànica d'Universitats

 1. El professorat de les Universitats exercirà les seues funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet, o bé a temps parcial. La dedicació serà, en tot cas, compatible amb la realització de treballs científics, tècnics o artístics, al fet que es refereix l'article 83, d'acord amb les normes bàsiques que establisca el Govern, previ informe de Consell de Coordinació Universitària.

Art. 83 de la Llei Orgànica d'Universitats

Col·laboració amb altres entitats o persones físiques

 1. Els grups de recerca reconeguts per la Universitat, els Departaments i els Instituts Universitaris de Recerca, i el seu professorat a través dels mateixos o dels òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la Universitat dedicats a la canalització de les iniciatives investigadores del professorat i a la transferència dels resultats de la recerca, podran celebrar contractes amb persones, Universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació.
 2. Els Estatuts, en el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, establiran els procediments d'autorització dels treballs i de celebració dels contractes previstos en l'apartat anterior, així com els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que amb ells s'obtinguen".

TÍTOL III. De les activitats de la Universitat. Capítol II

De la recerca i de la transferència i difusió del coneixement.

Article 129. Col·laboració amb altres entitats o persones físiques

 1. Els grups de recerca reconeguts per la Universitat, els departaments i els instituts universitaris de recerca, i el seu professorat a través dels mateixos o dels òrgans, centres o estructures dedicades a la canalització de les iniciatives investigadores i a la transferència dels resultats de la recerca, podran celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, a l'empara del que es disposa en l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.
 2. En el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, el Consell de Govern regularà el procediment d'autorització dels treballs i de celebració dels contractes previstos en l'apartat anterior, així com la destinació dels béns i recursos que amb ells s'obtinguen. En tot cas, s'establiran quantitats a detraer en favor de la Universitat i dels departaments o instituts universitaris de recerca, tenint en consideració l'import del contracte destinat a material inventariable.
 3. El Consell de Govern aprovarà una normativa que assegure la confidencialitat i el compliment dels compromisos adquirits, així com les responsabilitats en les quals es puguen incórrer pel seu incompliment.
 4. Queden exclosos del que es disposa en el present article els contractes que puga formalitzar el personal docent i investigador per a la publicació dels seus treballs o estudis.
 5. En el desenvolupament d'activitats alienes a la seua condició de personal docent i investigador, aquests no podran comprometre a la Universitat ni utilitzar els seus mitjans.

Sol·licitud i desenvolupament

Indicacions per al tràmit del procediment simplificat de tramitació de prestacions de servei a l'empara de l'Art. 83.

 • Contractes per import igual o inferior a 12.000 %u20AC i durada màxima d'1 any, no necessiten aprovació del Consell d'Institut; solament es necessitarà la Fulla per encàrrec. Tots els contractes per import superior a 12.000%u20AC i/o durada igual o superior a 1 any, necessitaran la formalització del corresponent contracte.
 • Modalitat simplificada
  • S'aprovarà per la Comissió delegada del Consell de Govern.
  • El/la investigador/a responsable haurà d'emplenar la Fulla per encàrrec i ser signada per l'empresa, enviant el document ORIGINAL a la Universitat per a la seua incorporació a l'expedient de tramitació.
  • Haurà de comptar amb l'autorització del Director de l'Institut.
  • En aquells casos en què l'empresa col·labora amb la Universitat per primera vegada, l'empresa emplenarà la Fulla d'Alta de Tercers, podent enviar-la a la Universitat per correu electrònic en format digital prèviament escanejat. A més haurà de fer-nos arribar la targeta acreditativa deº N d'Identificació Fiscal.
  • El IUIT emplenarà l'Expedient d'aprovació de Prestacions de Serveis pel Procediment Simplificat.
  • IMPRESOS
 • La gestió dels procediments de tramitació entre investigadors i empreses serà realitzada per l'OTRI (Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia)

Telèfon: 965 90 34 89

Correu electrònic: otri@ua.es

 • L'Institut s'encarregarà de facturació a l'entitat i dels pagaments vinculats a aqueixa activitat.
  • Per al a Nota de lliurament/vaig rebre es recomana que siga usada per a deixar constància fefaent del lliurament d'informes, entregables, etc. a l'Empresa/Entitat Contratante.es una indicació per a poder justificar el lliurament efectiu per part de la Universitat d'Alacant dels informes o qualsevol altre tipus de document establit en els Contractes/Encàrrecs subscrits.

   En cas d'existir qualsevol reclamació amistosa o legal per impagaments o incompliments del Contracte per qualsevol de les parts, aquests documents seran requerits per a dur a terme les corresponents gestions.

  • Es recomana que cada vegada que l'IP o el Dpto/Institut/Centre lliure a l'Empresa/Entitat Contractant algun document relatiu a qualsevol contracte (informes, entregables, etc.) es gestione la signatura d'una nota de lliurament/vaig rebre per a deixar constància, en l'expedient intern de la vostra secretaria, del lliurament del corresponent contracte/encàrrec, arxivant una còpia amb signatura original.
  • Aquest model també es podria utilitzar per a l'enviament de les factures en cas que aquestes no es remeten per correu certificat amb justificant de recepció des del Dpto/Institut/Centre.

 • Una vegada finalitzat el procés, el director pot sol·licitar la liquidació i el tancament de l'aplicació pressupostària. Per a açò:
  • El saldo disponible és 0.
  • No hi ha bestreta pendent.
  • Totes les propostes de despesa estan pagades.
  • Totes les nòmines i quotes patronals estan liquidades. No queda pendent cap càrrec pels mateixos conceptes.
  • No va a rebre més ingressos ni hi ha despeses pendents de tramitar.
  • No hi ha en tràmit cap addenda de contracte.
 • Tramites i impresos (Gestió Econòmica de la Recerca)

Factura electrònica

Comunicació d'ingressos

Comptabilitat


Servei de Gestió de la Recerca i Transferència de Tecnologia

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

SECRETARIA VIRTUAL

Sol·licitud de Comissions de Servei

Són comissions de servei amb dret a indemnització les comeses especials que s'ordenen al personal de la Universitat d'Alacant i que hagen d'exercir fora del terme municipal en el qual desenvolupen les activitats del lloc de treball habitual.

No generaran dret al cobrament de manutenció i kilometraje, els desplaçaments entre Alacant i Sant Vicent o viceversa.

SOL·LICITUD DE COMISSIÓ DE SERVEIS

Previ al viatge per a emetre-li l'autorització de la Comissió.

Posterior al viatge per a tramitar-li el pagament

Recorde que ha de presentar en secretaria originals de factures o tiquets pagats per l'interessat.

NORMATIVA

 

 

IUIT· Institut Universitari d'Investigacions Turístiques


·Universitat d'Alacant
·Edifici Instituts Universitaris
·Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
·03690 - Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Tel: 965 90 95 51

Fax: 965 90 95 52

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464